Nagovor na kritiku političke ekonomije

kategorija: 
autor: 
apstrakt: 
Da li nam je danas potrebna Kritika političke ekonomije? Pitamo li se: Čemu jedna knjiga koja se smešta pod naslov Kapital ili čemu istorijski materijalizam čija je jedna regionalna teorija predstavljena ovim kapitalnim delom? Za sociologiju je sigurno važno postojanje nečeg takvog kao što je teorija istorije, ali Kapital je delatno utemeljenje jedne nove discipline i jedne nauke. Teorijska revolucija. Istinski događaj i otkriće novog kontinenta. Toj nauci je ime istorijski materijalizam.
izvor: 

Zoran Gajić, “Nagovor na kritiku političke ekonomije (umesto pogovora)”, u: Kroz tranziciju. Prilozi teoriji privatizacije, ured. Željko Popović, Zoran Gajić, Novi Sad: AKO, 2011, 253-280.