Na stranputici u budućnost

kategorija: 
apstrakt: 
Prevod na BHS prethodnog teksta.