Kako Tramp

kategorija: 
autor: 
apstrakt: 
Trampova pobeda predstavlja logičan ishod epohe u kojoj živimo. Kritičku analizu naše epohe, tj. kapitalizma, temeljno je proveo Karl Marks pre više od 150 godina. Bez obzira šta su od tada do danas činili apologeti kapitalizma da ideološki neutrališu ovu kritičku misao, praksa ovog sistema neprestano je potvrđuje tačnom. Naime, kapitalistički ekonomski sistem počiva na privatnom vlasništvu kao apsolutnom principu. Iz ovog principa proističe i odgovarajuća podela rada u okviru koje se javlja jasna razlika između radnika, odnosno onih koji proizvode, i kapitalista, odnosno vlasnika sredstava za proizvodnju. Ovako postavljen odnos u procesu rada nužno proizvodi nerešivi konflikt građanskog društva. Ova napetost između rada i kapitala može se nazvati permanentnom krizom kapitalizma.
ključne reči: 
, ,
tekst: