Fatalno izjednačavanje: uklanjanje desnog ekstremizma

apstrakt: 
Tekst analizira načine na koji se danas u Nemačkoj, primenom (stare) teorije o totalitarizmu i (nove) teorije o ekstremizmu, poistovećuju levica i desnica, na koji način se vrši falsifikovanje prošlosti i koji su mogući uticaji ove prakse na političke trendove.
izvor: 

Christoph Butterwegge, “Fatale Gleichsetzung: Die Entsorgung des Rechtsextremismus”, in: Total extrem. Die (neue) Funktion der Totalitarismus- und Extremismus- Ideologien, Berlin: ALB, 2010, pp. 19-22.

Prevod: Jovana Ivanović
Korektura i adaptacija: Petar Atanacković