Hegel: rad kao samoospoljenje u oblikovanju sveta

kategorija: 
autor: 
apstrakt: 
Hegel je tri puta razmatrao temu rada: u Jenskim predavanjima, u Fenomenologiji duha i u Filozofiji prava. Izvorni uvid u bit i problematiku rada, koje je Hegel skicirao u rukopisima koji nisu bili predviđeni za objavljivanje, delom su pojmovno precizirani u kasnijim delima. Koliko je Hegel, međutim, i u svojoj intenciji posredovanja protivrečnosti ostao izvanredno realističan i dalekovid, pokazuje prvi paragraf sistema potreba, u kojem novonastalu nauku političke ekonomije tretira sa filozofskom ozbiljnošću, kojoj je jednaka samo Marksova.
ključne reči: 
, ,
izvor: 

Karl Löwith, Od Hegela do Nietzschea, Sarajevo, 1988.