Pristup države socijalnog investiranja

kategorija: 
autor: 
apstrakt: 
Ovaj rad predstavlja kratak uvod u (novi) koncept države socijalnog ulaganja u Velikoj Britaniji, u kojem se razmatraju najvažnije karakteristike tog koncepta, s fokusom na one odlike koje se nalaze u vezi sa najmlađim delom populacije, decom. Reč je o ulaganju u tzv. ljudski i socijalni kapital s obzirom na decu kao buduće radnike i građane. U tekstu se analiziraju implikacije strategija socijalnog ulaganja i njihov uticaj na društveni položaj i građanska prava dece. U njemu se ističe da, iako država socijalnog ulaganja položaj dece ubraja u svoje prioritete, ta država nije zaista orijentisana prema njihovoj dobrobiti.
izvor: 

Naslov originala: Ana Rilling, “Social Investment State Approach”.
Prevod sa engleskog: Miloš Zorić
Korektura: Petar Atanacković