marksizam

Cilj ovih uvodnih napomena nije u tome da se izloži sistematizovana marksistička teorija o društvenim klasama, koja prethodi konkretnim analizama izvršenim u ogledima što slede: saglasno liniji izlaganja, koje se pridržavamo u ovom tekstu, teorijske...
20.10.2012. | Poulantzas Nicos | Istorijski materijalizam
I am firmly convinced that a philosophical discourse on the categories of the universal, universality, universalism – their meaning and their use – has to be a critical one. It cannot simply be a historical one, listing discourses on the universal,...
08.03.2012. | Balibar Etienne | Istorijski materijalizam
Prenosimo ovde jedan tekst E. Balibara, objavljen negde krajem 1970-ih u časopisu "Marksizam u svetu". Sa sve komentarima nepoznatog čitaoca na marginama, onako, rough and nice. Čitajte, ljudi, radnici, čitajte. I uživajte.
07.03.2012. | Balibar Etienne | Istorijski materijalizam
Vrlo zanimljiv tekst slovenačkog autora Mladena Dolara. Neznano gde i kada objavljen. Nije isključeno da je tekst publikovan u poznatom časopisu "Marksizam u svetu" kao što stoji u fusnoti broj 1, ali nismo sigurni u to. Nismo sigurni da...
07.12.2011. | Dolar Mladen | Istorijski materijalizam
Ovde prenosimo odlomak iz poznatog Altiserovog rada Ideologija i državni ideološki aparati.
18.11.2011. | Althusser Louis | Istorijski materijalizam
Složenost Marksovog stava prema pitanju nacionalizma ostavlja socijalistički pokret u nedoumici, u onoj meri u kojoj se on oslanja na Marksa kao idejnu vodilju u problematici nacionalnog pitanja. Činjenica da su postojale dve paradigme u Marksovom...
04.03.2011. | Avineri Shlomo | Društvena teorija