Antifašizam i kultura sećanja

U stalnom prividnom objašnjavanju sadašnjosti prošlošću, kod nas su se iskristalisala dva karakteristična fenomena. Istraživanja se odnose na davno istraženo, a interpretacije na neistraženo ali podrazumevano, odnosno, istražuje se opšte poznato, a...
06.07.2011. | Milosavljević Olivera | Antifašizam i kultura sećanja
Šta predstavlja i koja je politička funkcija pojma ekstremizma? Na koji način se on teorijski razvijao i praktično primenjivao danas u Nemačkoj, te kakva je njegova veza sa starom “teorijom” o totalitarizmu – samo su neka od pitanja koja...
29.06.2011. | Antifašistička levica Berlina (ALB) | Antifašizam i kultura sećanja
Tekst analizira načine na koji se danas u Nemačkoj, primenom (stare) teorije o totalitarizmu i (nove) teorije o ekstremizmu, poistovećuju levica i desnica, na koji način se vrši falsifikovanje prošlosti i koji su mogući uticaji ove prakse na...
27.06.2011. | Butterwegge Christoph | Antifašizam i kultura sećanja
Krajem XX veka došlo je do svojevrsnog prevrata. U socijalističkim istočnoevropskim zemljama došlo je do restauracije kapitalizma, a novonastala buržoaska klasa preuzela je ekonomsku kontrolu nad društvom. Smena ekonomskog poretka praćena je smenom...
26.06.2011. | Simović Vladimir | Antifašizam i kultura sećanja
U radu su predstavljeni i analizirani oficijelni napori ka definisanju državne istorijske politike u Srbiji nakon 2000. godine. Naročita pažnja poklonjena je učešću predstavnika revizionističke istoriografije u ovom svojevrsnom državnom projektu, i...
21.06.2011. | Radanović Milan | Antifašizam i kultura sećanja
U radu se iznosi stav o uticaju antifašističkog nasleđa na oblik vođenja levičarske borbe za demokratiju i društveno-političku emancipaciju, na osnovu preispitivanja različitih aspekata antifašističke politike u prošlosti i u savremenoj situaciji....
20.06.2011. | Marković Vladimir | Antifašizam i kultura sećanja
Ovaj prilog je nacrt pojmovnog okvira za istraživanje idejne strane prevladavanja prošlosti t.j. planske prerade istorije krajem 20. veka u Evropi. Sažeto je skrenuta pažnja na opštu društvenointegrativnu ulogu istorije, glavne oblike...
20.06.2011. | Kuljić Todor | Antifašizam i kultura sećanja
U maju smo čuli da je rat završen. Mir je za mene bio zanimljiva senzacija. Bilo mi je rečeno da je permanentno ratovanje prirodno stanje za jednog mladog Italijana. U narednim mjesecima sam otkrio da Otpor nije bio samo lokalni nego evropski...
20.06.2011. | Eko Umberto | Antifašizam i kultura sećanja