Löwith Karl

Hegel nije mogao razrešiti problem otuđenja, jer je apstrahovao od određenog načina proizvodnje, zadovoljavajući se time da sasvim uopšteno govori o zajedničkim »potrebama«. Budući da Hegel čoveka shvata kao »duh«, a prirodu kao puki drugobitak...
26.07.2011. | Löwith Karl | Društvena teorija
Hegel je tri puta razmatrao temu rada: u Jenskim predavanjima, u Fenomenologiji duha i u Filozofiji prava. Izvorni uvid u bit i problematiku rada, koje je Hegel skicirao u rukopisima koji nisu bili predviđeni za objavljivanje, delom su pojmovno...
21.07.2011. | Löwith Karl | Društvena teorija